anime manga girl

Exibição de alimentação Exibição de miniaturas
„Nᴏ ᴏɴᴇ ᴄᴀɴ sᴀᴠᴇ ᴍᴇ ꜰʀᴏᴍ ᴍʏsᴇʟꜰ.”
„I'ᴍ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ʏᴏᴜ ᴅᴇsᴘɪsᴇ. Bᴜᴛ ᴛʜᴀᴛ's ᴏᴋ.”
„Aᴇʀɪᴛʜ Gᴀɪɴsʙᴏʀᴏᴜɢʜ:Nᴏᴀᴘᴛᴇ Bᴜɴᴀ!”
„Yᴏᴜ'ʀᴇ Bᴇᴀᴜᴛɪꜰᴜʟ.”
„Tʜᴇ sᴏꜰᴛɴᴇss ᴏꜰ ᴀ ʀᴏsᴇ.”
„Aɴɪᴍᴇ Gɪʀʟ: Hᴀᴠᴇ ꜰᴀɪᴛʜ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍs.”
„Eʟɪᴢᴀʙᴇᴛʜ Mɪᴅꜰᴏʀᴅ”
„Hɪɢᴜʀᴀsʜɪ Kᴀɢᴏᴍᴇ: Fʟᴏᴡᴇʀ.”
„Nᴇᴋᴏ Aɴɪᴍᴇ Gɪʀʟ.”
„Cʟᴀɪʀᴇ Fᴀʀʀᴏɴ.”
„Mɪᴏᴅᴀ Iʙᴜᴋɪ.”
„Aᴘᴘᴇɴᴅɪx Rᴀᴋɪ: I ♡ ʏᴏᴜ!”