✿♡♥anιмe_addιcтѕ_groυp♥♡✿

✿♡♥anιмe_addιcтѕ_groυp♥♡✿

an acтιve anιмe groυp ғor тнoѕe anιмe ғanѕ oυт тнere! no нaтerѕ allowed!!

  • Fundador: LucyDragn...
  • Número de membros: 10
  • Número de Blingees: 435
Inscrever-se neste grupo!
ɪғ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ʜᴇʀᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴍᴇᴀɴs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇ ᴀɴɪᴍᴇ! ᴠᴏᴄᴀʟᴏɪᴅ ɪs ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ ᴀs ᴡᴇʟʟ :) ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ!!

ɢʀᴏᴜᴘ ɪᴄᴏɴ: http://bln.gs/b/29r0sb

ᴛʜɪɴɢs ᴛʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʜᴀᴘᴘᴇɴɪɴɢ ɪɴ ᴛʜɪs ɢʀᴏᴜᴘ:
✮ ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʜᴀᴠᴇ ɴᴏʀᴍᴀʟ ᴀɴɪᴍᴇ/ᴠᴏᴄᴀʟᴏɪᴅ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛs ᴇᴠᴇʀʏ ᴏᴛʜᴇʀ ᴡᴇᴇᴋ. ᴄᴏɴᴛᴇsᴛ ᴡɪʟʟ ʟᴀsᴛ ᴀ ᴡᴇᴇᴋ ᴀɴᴅ ᴠᴏᴛɪɴɢ ᴡɪʟʟ ʙᴇɢɪɴɴɪɴɢ ᴛᴡᴏ ᴅᴀʏs ᴀғᴛᴇʀᴡᴀʀᴅs
✮ ʜᴏʟɪᴅᴀʏ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛs (ɴᴇᴡ ʏᴇᴀʀs, ᴠᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ's ᴅᴀʏ, sᴛ. ᴘᴀᴛᴛʏ's ᴅᴀʏ, ᴇᴀsᴛᴇʀ, ʜᴀʟʟᴏᴡᴇᴇɴ, ᴄʜʀɪsᴛᴍᴀs)
✮ sᴇᴀsᴏɴᴀʟ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛs (ɪᴅᴇᴀ ʙʏ ᴋᴀᴛɪᴇ) (sᴘʀɪɴɢ, sᴜᴍᴍᴇʀ, ғᴀʟʟ, ᴡɪɴᴛᴇʀ)
✮ ᴀ ᴛʜᴇᴍᴇ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛ (ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ. ᴄʜɪʙɪ, ɴᴇᴋᴏs, ʏᴀᴏɪ/ʏᴜʀɪ, ᴇᴛᴄ.

ʀᴜʟᴇs ᴏғ ᴛʜᴇ ɢʀᴏᴜᴘ:
✮ ʀᴇsᴘᴇᴄᴛ ᴛʜᴇ ᴍᴀɴᴀɢᴇʀs
✮ ʙᴇ ᴋɪɴᴅ ᴛᴏ ᴀʟʟ ᴍᴇᴍʙᴇʀs
✮ ɴᴏ ᴀɴɪᴍᴇ ʜᴀᴛᴇʀs ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ!
✮ ʏᴏᴜ ᴍᴜsᴛ ᴜsᴇ ᴏɴᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴛᴡᴏ ɢʀᴏᴜᴘ ʟᴏɢᴏ sᴛᴀᴍᴘs ɪɴ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛs
✮ ɪ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴀɴʏ ɴᴇᴡ ɪᴅᴇᴀs ғᴏʀ ᴛʜᴇ ɢʀᴏᴜᴘ! ʙᴜᴛ ɪғ ʏᴏᴜ'ᴅ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ɴᴇᴡ ɪᴅᴇᴀs ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ᴏʀ ᴏɴᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴍᴀɴᴀɢᴇʀs

ᴍᴀɴᴀɢᴇʀs:
ᴍʏsᴇʟғ: https://blingee.com/profile/LucyDragneel462
ғᴜᴛᴜʀᴇ ᴍᴀɴᴀɢᴇʀs ᴄᴏᴍɪɴɢ sᴏᴏɴ :)

ɢʀᴏᴜᴘ ʟᴏɢᴏ sᴛᴀᴍᴘs:
https://blingee.com/stamp/view/10078216 (ᴡʜɪᴛᴇ)
https://blingee.com/stamp/view/10078215 (ʙʟᴀᴄᴋ)


░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░▓█▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▒░░░█▓░██░█░░░░ ░░░░░░░▒▓▓██▓▓░▓█▒░█▓░▓▓░░░ ░░░░▒██████▓▓█░██░▒█▒░░█░░░ ░░░▒█████████▒▓██░██░░░█░░░ ░░░█████████▓▓██▒▒██░░▒█░░░ ░░▒████████████▒▓██░░░█▓░░░ ░░░██░░░░█████▓██▓░░▓██░░░░ ░░░▒░░░░░████████▒▓██▒░░░░░ ░░░░░░░░░▒█████████▒░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░████▒░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒██▓░░░░░░░░░░░░░░ ░░░▒▓░▒███▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
▒█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
________________________¶¶¶_______________________
________________________¶¶¶_______________________
________________________¶¶¶_______________________
________________________¶¶¶_______________________
________________________¶¶¶_______________________
________________________¶¶¶_______________________
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
__________________________________________________
_____________________________¶¶¶¶¶¶_______________
_________________¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶____________________
_________________________¶¶¶______________________
___¶¶¶¶¶_____________¶¶___¶¶______________________
__¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶___________________________
_¶¶¶___¶¶¶________________________________________
_¶¶¶___¶¶¶_¶¶________¶¶__¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶_
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶_
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_
¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶___¶¶__¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶____
¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶_____
¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶___¶¶__¶¶__¶¶¶___¶¶__¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶
 

Fórum do grupo

Este grupo não tem nenhum tópico no fórum. Clique aqui para começar um novo tópico no fórum!