SasuSaku Love 4ever!!!

´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´ ¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´ ¶ 
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶ 
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶ 
¶´´´´´´´´´``````´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ 
´¶´´´´´SASUKE```´¶´´´´´´´´¶´´ ¶´´´´´´´¶ 
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´ ´¶¶´´´´´´´´´´¶ 
´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´`````´´´´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶""´´´´´´´´UCHIHA``´´´´´¶ 
´´´´´´´´´´´´¶¶´´`´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶
_____________________________$__________$__________
_______________$____________$$$_______$$$_____$$______
_______________$$$_____$____$$$$____$$$$____$$$______
_______$_______$$$____$___$$$$___$$$$____$$$____$_____
________$$$____$$$$___$$___$$$$_$$$$$___$$$$___$$____ 
__________$$$___$$$$__$$$__$$$_$$$$$____$$$$__$$___$_ 
__________$$$$__$$$$_$$$$___$_$$$$$_____$$$$_$$$__$$_ 
___________$$$$_$$$$$_$$____$$$$$$_____$$$$$_$$__$$$__
____________$$$$$_$$$$_$___$$$$$$_$___$$$$$_$___$$$___
_______$$$$__$$$$$$_$$$_$__$$$$$$_$$_$$$$$_$___$$$$__ 
______$___$$$$_$$$$$$_$_$$$_$$$$$$$_$$$$$____$$$$$___ 
_____________$$$_$$$$$$_$$$$_$$$$$$_$$$$___$$$$$______
______________$$$$_$$$$$$_$$__$$$$$_$$$__$$$$$________
__________________$$$_$$$$$_$__$$$$_$__$$$$___________
______________________$_$$$$__$$$$__$$$$_____________ 
___________________________$$_$$$_$$$_______________ 
_____________________________$$$$$$$______________ 
___________________________$$$$$$$$$$$_____________ 
__________________________$$$_$$$$$$$$$$______________
_________________________$$__$_$$$$$$$$$$_____________
________________________$__$$$_$$$$$$$$$$_____________
___________________$_____$$$$$_$$$$$_$$$$_____________
_________________$$$___$$$$$$_$$$$_$$$$$______________
_______________$$$$__$$$$$__$$$$_$$$$$$______________ 
_______________$$$_$$$$$__$$$$$___$$$$$____________ 
___________$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_____$$$__________ 
______$$$$$$^$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$___________ 
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$_____$$$$__________ 
__________________$$$$$______$$$$$______________ 
_________________$$$__________$$$$____________ 
________________$$$_____________$$$_________ 
_______________$$$______________$$$_________ 
_____________$$$$$_____________$$$$_________

_______________$$$$$$$$$$$$$_________________
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________
_______$$$$$$$$$```````````$$$$$$$$$_________
_______$$$$$$````111111111````$$$$$$_________
_______$$$$````1111111111111````$$$$_________
________$$``1111111111111111111``$$__________
_________$_111111111111111111111_$___________
____________1111111111111111111______________
______________1111111111111111_______________
____________________1111_____________________
____________________1111_____________________
____________________1111_____________________
________________$$____________
_______________$$$____________
______________$$$_____________
______________$$$_____________
_______________$$$____________
________________$$____________
________________$$$___________
________________$$$$__________
__________________$$$_________
__________________$$$$$_______
____________$$$$____$$$$______
__________$$$$$$$$$___$$$_____
________$$$$$$$$$$$$__$$$$____
______$$$$$$____$$$$__$$$$$___
__$___$$$$________$$____$$$$__
__$$__$$$$______$$$$____$$$$__
__$$$_$$$$____$$$$____$$$$$___
__$$$___$$$$__________$$$$____
___$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$_____
____$$$$__$$$$$$$$$$$$$$______
_____$$$$$__$$$$$$$$$_________
______$$$$$$__________________
________$$$$$$________________
__________$$$$$$______________
____________$$$$$$____________
______________$$$$$___________
________________$$$$__________
________________$$$$__________
________________$$$$__________
________________$$$___________
________________$$____________ 
___♥♥♥♥♥♥♥______♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥_____♥♥♥__♥♥♥____♥♥♥
__♥♥♥________♥♥♥♥_______♥♥♥
_♥♥♥__________♥♥_________♥♥♥
_♥♥♥_____________________♥♥♥
_♥♥♥_______sasuke________♥♥♥
__♥♥♥_________x_________♥♥♥ put this on your page
___♥♥♥______sakura______♥♥♥ if your a fan of 
____♥♥♥_______________♥♥♥  ♥♥♥SaSuKe N sAkUra♥♥♥
______♥♥♥___________♥♥♥   
________♥♥♥_______♥♥♥
__________♥♥♥___♥♥♥
____________♥♥♥♥♥
_____________♥♥♥
______________♥
¶¶¶$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$¶$¶¶¶¶¶¶¶7 
´´´¶¶¶¶$$$ø$$¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶$¶¶¶¶$ø$¶¶¶¶$$¶¶¶¶¶¶ø 
´7¢´¶¶¶¶¶¶$øøøøø$øøøø$øø$ø$$$øø¶¶øøø¶øø$ø$ø¶¶¶7´ 
´´o¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶$ø$øø$$ø$¶ø$øøø¶¶øø$¶¶$øøøø$ø$¶¶¶
´´¢ø¶¶¶$¶$$¶$øøøøøø$$øø¶øø$øø¶¶¶ø¶¶¶¶¶¶$$$øøø$$¶
7¶¶$¶¶$$$$$¶$¶¶¶¶¶ø$øø¶¶ø$øø¶¶7¶¶o1´´7$¶¶¶¶$øøø
´´¢¶¶¶$$$$$$¶¶¶¶øøø$ø¶¶øøøø¶¶¢ø¶øo111´´´´7¶¶¶¶¶ø
´´´ø¶¶$¶¶$$¶¶¶ø¢øø¶¢¶¶ø$øø¶¶¶´¶¶7¢´771117´´´o¶¶ø
´´´o¶¶¶¶$$¶¶øøøøøøøø¶¶¢¶¢¶¶¶1´¶oo717´7¶$$¶¢´´´¶ø
´´´´´´¶¶¶¶$øø¶¶¶¶¶ø¶¶$ø¶ø¶¶¶¶¶¶o7´´´¶$ø´´¶1o77¶ø
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶ø$¶$¶¶´7¶o¢¶¶¶¢´´7¢$ø´7´¶¶ø
´´´´´´´´´$¶¶ø´771¶¶$¶ø¶¶¶¶¶´´¶ø´´´1¶¶¶$´´´´o´¶¶ø
´´´´´´´´o¶¶¶´´1´$¶¶$¶$¶ø¶¶¶¶¶¶ø¶¶¶ø´´´¶¶¶o´´´¶¶¢
´´´´´´´´1¶¶¶´´$1¶¶¶$$¶¶´¶¶´¶¢´´´11´11´´´´¢¶oø¶¶ø
´7o´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¢¶$$¶¶´¶´´´´´1´´´111´7¶¶øoø¶¶¶ø
´´¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶´´¶¢¶$¶¶¶´¶´´1111111111´¶¶¶1o1¶¶¶¢
´´´´¶¶¶¶¶$$¶¶¶¶¶7ø¶¶¶ø¶´¶´17111111111´o7´´´¶¶¶¶$
´´´´´´1¶¶$¶¶ø¶¶$´$¶¶$7$´´´1111111´´´´´o´´´¶¶¶$¶$
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´o¶¶17¶´´111111117$¶øøo7´o77¶¶¶¶
´´´´´´¶¶1´¶$$¶¶´´´¶¶´o¶7´11111111´´oo1´´7¶´¶¶$¶¶
´´´´´´´´´´¶¶$¶¶´o´¶¶´´7´1´´71117øoø´´´11¶1´¶¶¶¶¶ 
´´´´´´¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø¢´´´´´111´´71177´´7¶¶¶o¶
´´´´´´¶¶¶$$$¶$$¶$$¶$$¶¶¶¶¶¶ø´´´´´1117ø1´´´7¶¶´$¶ 
´´´´´´¶¶$$$$¶$$$¶$$$$$$$¶$¶¶¶¶¶7´´´1´´´´´´¶¶´´¶ø 
´´´´´´¶¶¶$$¶¶¶$¶¶$$$$$$$¶¶¶¶øø¶¶¶¶´´´´´´´7¶´
....@@@@@@......................@@@@@@ 
..@@@@@@@@@............@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@....@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@.@@@@@@@@@@ 
..@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ 
....@@@@@@ Anime Lover @@@@@@ ██████ 100% anime lover
........@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
..............@@@@@@@@@@@@@ 
....................@@@@@@@@@ 
............. ...........@@@@@@ 
...........................@@@@ 
............................@@@ 
.............................@@ 
...................... ........@ 
............................@ 
.........................@  ██████ 100% anime lover
......................@ 
..................@ 
.............@ 
_____________$$$$$$$$$$$$_____________________ 
________$_____$$$$$$$$$$$$$$$_________________ 
_________$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________ 
_________$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________ 
__________$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________ 
__________$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________ 
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____ 
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__ 
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$ 
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$ 
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____$$__$$$$$$$$ 
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_________$$$$$$$$ 
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__________$$$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__________$$$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$___________$$$$$$$$ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$___$___________$_$$$$$$ 
___$__$$$$$$$$$$$$$$$$____$___________$_$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$$$_$$____$___________$_$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$$$_$_$$$$______________$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_____________$_$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$__________$$$$$$ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_________$$$$$$$$$$$ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$________$$$$$$$$$$$$ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$__$_______$_$$$$$$$$$$$ 
___$$_$$$$$$$$$$$__$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$ 
___$__$$$$$$$$$$$_______________$_$$$$$$$$$$$$ 
______$$$$$$$$$$$_______________$_$$$$$$_$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$__________________$$$$_$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$______________$$_______$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$______________$$_______$$$$$$ 
____$$$$_$$$$$$$_______________$$_______$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$_______________$$_______$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$__________$$___$$_______$$$$$$ 
____$$_$$$$$$$$$__________$$$$$$________$$$$$$ 
___$$__$$_$$_$$$_____________$__________$$$$$$ 
___$__$$$$$$$$$$_______________________$$$$$$_ 
______$$$$$$$$$$_______________________$$$$$$_ 
______$$$$$$$$$$______$$$$$$$__________$$$$$__ 
______$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$_______$$$$$$__ 
______$$$$$$$$$$______________$$_____$$$$$$___ 
______$_$$$$$_$$_____________________$$$$_____ 
_____$__$$$$$_$$____________________$$$$$$____ 
_____$__$$$$$_$$$__________________$$$$$______ 
________$$$$$__$$$________________$$__$$______ 
________$_$$___$_$$$_____________$$$__$_______ 
_______$__$$___$___$$__________$$$$$_$________ 
_______$__$$________$$$______$$$_$$__$________ 
__________$$__________$$$$$$$$$_$$$___________ 
__________$$____________________$__________ 
_______________$$$$$$$$$$$$$_________________
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________
_______$$$$$$$$$```````````$$$$$$$$$_________
_______$$$$$$````111111111````$$$$$$_________
_______$$$$````1111111111111````$$$$_________
________$$``1111111111111111111``$$__________
_________$_111111111111111111111_$___________
____________1111111111111111111______________
______________1111111111111111_______________
____________________1111_____________________
____________________1111_____________________

╔══╦══╦══╦╗╔╦══╦══╦╗ღ╔╦╗╔╗
║╔╗║╔╗║╔╗║║║║╔╗║╔╗║║╔╝║║║║
║╚═║╚╝║╚═║║║║╚═║╚╝║╚╝╔╝║║║
╚═╗║╔╗║═╗║║║║═╗║╔╗║╔╗╚╗║║║
╔═╝║║║║═╝║╚╝║═╝║║║║║╚╗║╚╝║

____*#####*
___*########*
_*###########*
_*############*
_*#############*_________*##*
_*#############*_____*#######*
_*#############*___*##########*
__*#############*_*###########*
___*#############*############*
____*########################*
_____*#######################*
______*######ANIME & MANGA#####*
________*#######LOVERS#######*
_________*################*
__________*#############*
___________*##########*
____________*#######*
_____________*#####*
______________*###*
_______________*#*

---oOo-----------oOo
-O-------O-----O-------O
o-----------o-o-----------o
O------------o------------O
-o--------ItAcHi------o
---O-----UcHiHa----O
-------o------------o
----------O------O
-------------o-o
--------------O

.....*...............*
...*....................*
..*......................*
.*........................*... ......*....*
*.........................*... *..............*
.*.........................*.. .................*
..*.........................*. ...............*
...*....!!DEIDARA FANGIRL!!....*
.....*.................................*
........*...........................*
...........*......................*
...............*...............*
..................*..........*
.....................*.....*
......................*..*
........................*
........................*

SASUSAKU 4 LIFE!!!
LOVE MY SASUKE!!!
TRUE LOVE!!!
---oOo-----------oOo
-O-------O-----O-------O
o-----------o-o-----------o
O------------o-----------O
-o------SASUSAKU-----o
---O-----------------O
-------o------------o
----------O------O
-------------o-o
--------------O

________55555___________________555 
_____46666666666222442222__426662245 
___56666666666666666662__466662 
__56645544226662226665__266666 
__44____________46664__5666662 
_______________26666___2666662 
______________566666___2666662 
______________666666___2666666 
______________666666___4666666 
______________6666665__5666666 
_________422226666665__5666666 
_______26666666666664___666666 
____________426666662___666662 
______________2666662___666665 
__________42222666664__466662 
_________44266666666___26662 
_____________4666662__46662 
______________26662__46665 
______________2666__2664____555 
_____________566252662226666666666225 
____________4666266666666666666666666624422 
__________52666666666666666666666666666664 
________526662455___________542666666664 
_______4245_____________________542664

█████████████████ 100%Japan Fan!

█████████████████ 100%Kenichi Matsuyama as L Fan lol!

───────┬──┐─┌┐───┌──┐─┌──┐─┌──┐─┌┐┌┬───────
│──────┤┌┐│─││───│┌─┘─│┌┐│─│┌─┘─│││├──────│
││─────┤└┘│─││───││───││││─││───│││├─────││
│││────┤┌─┘─││───│└┐──│└┘│─││───│└┘├────│││
││││───┤└─┐─││───│┌┘──│┌┐│─││───│┌┐├───││││
│││││──┤┌┐│─││───││───││││─││───│││├──│││││
││││││─┤└┘│─│└─┐─│└─┐─││││─│└─┐─│││├─││││││
│││││││┴──┘─└──┘─└──┘─└┘└┘─└──┘─└┘└┴│││││││

(¯`•¸·´¯)Vêgêtå ð ßê$t(¯`·¸•´¯)


██████████████100% DBZ fan!!

____*#####*
___*########*
_*###########*
_*############*
_*#############*_________*##*
_*#############*_____*#######*
_*#############*___*##########*
__*#############*_*###########*
___*#############*############*
____*########################*
_____*#######################*
______*######NARUTO LOVE#######*
________*#######FANS#########*
_________*################*
__________*#############*
___________*##########*
____________*#######*       
_____________*#####*
______________*###*           
_______________*#*

*********************************************

00000_____0000 
_0000000___000000 
000000000_00000000 
_0000000000000000* My music!!! 
__000*00000*0000 
____00000000000* _ Avril Lavigne 
______00000 
_________0 

♥ SAKURA ♥

ANTI SASUKARIN FAN!
•.¸(¯`' •.¸*♫♪♫♪*¸.•'´¯)¸.• '´¯)
♫(¯`'•.¸(¯`'•.¸*♫♪*¸.•'´¯)¸.•' ´¯)♫
♫♪(¯`'•.¸(¯`'•.¸**¸.•'´¯)¸.•'´ ¯)♫♪
  ♫♪ (_♥K-ON! Rocks♥ _) ♫♪   
(_¸.•'´(_¸.•'´*♫♪♫♪*`'•.¸_)`'• .¸_)
♫(_¸.•'´(_¸.•'´*♫♪*`'•.¸_)`'•. ¸_)♫
♫♪(_¸.•'´(_¸.•'´**`'•.¸_)`'•.¸ _)♫ANTI KARIN!!!

ANTI NARUSAKU!!!
♥♥♥Sasuke♥♥♥
♥♥♥Ishida♥♥♥
♥♥♥Ichigo♥♥♥
♥♥♥Itachi,Sasori,Hidan e Deidara♥♥♥
♥♥♥SasuSaku♥♥♥
♥♥♥NaruHina♥♥♥
♥♥♥GaaIno♥♥♥
♥♥♥NejiTen♥♥♥
♥♥♥ShikaTema♥♥♥
♥♥♥Gaara♥♥♥
------------/\____/\ If you love Ikuto,
------------)----I---( copy and paste this
-----------=\---K---/= into your channel.
-------------)--U--(
------------/---T---\
------------)---O---(
-----------/-----!----\
-----------\----------/
------------\_____/
----------------))
---------------//
--------------((
---------------\)
Animes q amo:Naruto/Shippuden,DBZ,DBGT,K-on,YU-GUI-OH,Sakura Card Captor,Bleach,Hantaro,Death Note,Avatar,Tokyo Mew Mew,digimon,bakugan, Street Fight,Shugo Chara, Azumanga Daioh, toradora, kaichou wa maid-sama, school rumble(Acho q são esses isso se eu ñ esquecia algum)

Adoro: RESTART, Avril lavigne,Nx Zero,Cine, Hori, Guns n' roses. nirvana
Minhas cores favoritas são:Rosa,preto
Adoro Pop Rock e emocore(ñ sou emo sou Otami[feminino de Otaku])

Esporte favorito:Futebol

Anime Favorito:Naruto

Personagens Favoritos e q eu odeio.

Naruto/Shippuden:Sasuke e Sakura(tanto como casal e individualmente.Q eu odeio:Karin e Danzau

Bleach:Ishida e Ichigo/Casal favorito:Ishida e Orihime.Q eu odeio:Os Holows(>.<)

Death Note:L/Casal:Vcs já devem saber.

Tokyo Mew Mew:Zakuro

K-on:Mio

DBZ/DBGT:Vegeta/Casal:Vegeta e Bulma

Avatar:Princípe Zuko/Casal:Katara e Zuko(só q ela fica com o avatar)

Sakura Card Captor:Sakura e Tomoyo/Casal:Sakura e Li

Yu-Gui-Oh:Aquele amiguinho loirinho dele(esqueci o nome).

Bakugan:Shun/Casal:Shun e Alice.

Digimon:Matt e Mimi(tanto como casal e individualmente)

Street Fight:Iori

Hantaro:O Hantaro

Shugo Chara:Amu e Ikuto(e como casal também)

Azumanga Daioh-Sakaki
________________§§§§§§§§§§§§§§_______________
________________§§§__________________________
________________§§§__________________________
________________§§§__________________________
________________§§§§§§§§§§§§§§_______________
___________________________§§§_______________
___________________________§§§_______________
___________________________§§§_______________
________________§§§§§§§§§§§§§§_______________
____________________________________________
_____________________$$______________________
____________________$$$$_____________________
___________________$$__$$____________________
__________________$$____$$___________________
_________________$$______$$__________________
________________$$$$$$$$$$$$_________________
_______________$$__________$$________________
______________$$____________$$_______________
_____________$$______________$$______________
____________$$________________$$_____________
_____________________________________________
_______________$$$_________$$$_______________
_______________$$$________$$$________________
_______________$$$_______$$$_________________
_______________$$$______$$$__________________
_______________$$$_____$$$___________________
_______________$$$____$$$____________________
_______________$$$___$$$_____________________
_______________$$$__$$$______________________
_______________$$$_$$$_______________________
_______________$$$$$$$_______________________
_______________$$$_$$$_______________________
_______________$$$__$$$______________________
_______________$$$___$$$_____________________
_______________$$$____$$$____________________
_______________$$$_____$$$___________________
_______________$$$______$$$__________________
_______________$$$_______$$$_________________
_______________$$$________$$$________________
______________________________________________
_____________________________________________
_______________§§§________§§§________________
_______________§§§________§§§________________
_______________§§§________§§§________________
_______________§§§________§§§________________
_______________§§§________§§§________________
_______________§§§________§§§________________
_______________§§§________§§§________________
_______________§§§§§§§§§§§§§§________________
_____________________________________________
________________$$$$$$$$$$$$$$_______________
________________$$$________$$$_______________
________________$$$________$$$_______________
________________$$$________$$$_______________
________________$$$$$$$$$$$$$$_______________
________________$$$__$$$_____________________
________________$$$___$$$____________________
________________$$$____$$$___________________
________________$$$_____$$$__________________
________________$$$______$$$_________________
________________$$$_______$$$________________
_____________________________________________
_____________________$$______________________
____________________$$$$_____________________
___________________$$__$$____________________
__________________$$____$$___________________
_________________$$______$$__________________
________________$$$$$$$$$$$$_________________
_______________$$__________$$________________
______________$$____________$$_______________
_____________$$______________$$______________
____________$$________________$$_____________ 
 
I LOVE AMUTO!!!...V...Put this
...A...On your
...M...Profile
...P...If
...I...You
...R...Have
...E...That crazy
...S...Obsession over vampires!   


 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ RESTART♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥ PELANZA♥♥♥ ( AMOOOOOOOOOO)
♥♥♥ PE LU ♥♥♥
♥♥♥ Thominhas ♥♥♥
♥♥♥ Kobba ♥♥♥

Dados estatísticos

 • Vezes em destaque: 0
 • Distintivos: 144
 • Blingees de ouro: 9
 • Blingees de prata: 435
 • Contribuições de carimbos: 61
 • Cartões postais: 0
 

Meus itens em competições

Ichigo love
Love you
Exibir mais
 
 
 
 
 

Comentários

theTSUBASAgirl

theTSUBASAgirl disse:

3330 days atrás
http://blingee.com/group/82394
JOIN THE GROUP!!!
Deleted_avatar

demi_lovato77 disse:

3719 days atrás
Enter Please /; please,please

http://blingee.com/group/79125--Gi-l-G-i-D-l-v-
douglas.brother

douglas.brother disse:

3729 days atrás
oi tudo bem com voce amiga bem eu fiz um clube fan anti-narusaku que eu gostaria muito que voce perticipa-se no clube voce aceita?
http://blingee.com/group/79322-ANTI-NARUSAKU
amu223

amu223 disse:

3939 days atrás
oiiiee tudo bom? vc tem twitter ? se tiver mi passa ta bjokass
ino6

ino6 disse:

3940 days atrás
Happy New (late) Year
http://bln.gs/b/1zn5m6
weqt

weqt disse:

3945 days atrás
I love you because:
 You are Beautiful¡¡
 You are Divine¡¡
 You are Brilliant¡¡
 You are Pretty¡¡
 But especially I love you because:
 !! You are a real friend!!

 He sends this to your bff 
 If you receive mas of 5 you are a real friend

Gostaria de fazer um comentário?

Inscreva-se no Blingee (e abra um conta grátis),
Login (se já for membro).